You are currently viewing Inventarierea patrimoniului la final de an

Inventarierea patrimoniului la final de an

Având în vedere faptul că închiderea de an este foarte aproape dorim să vă reamintim despre obligativitatea pe care o are compania în ceea ce priveşte inventarierea patrimoniului.

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, persoanele juridice au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării cât şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entitătii. Ȋn vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.

Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariaţi proprii, cât şi de către terţi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu aceştia.

Potrivit prevederilor art. 41 pct 2 lit. d) din legea 82/1991 nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la efectuarea inventarierii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 de lei.

Potrivit prevederilor art. 41 pct 2 lit. a) din legea 82/1991 neaprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 de lei.

Se sancţioneaza atât neefectuarea inventarierii, cât şi neexistenţa unei proceduri privind inventarierea, neîntocmirea deciziei de inventariere.

Ideal este ca situaţia faptică să corespundă cu cea scriptică şi dacă sunt necesare ajustări sau sunt identificate erori să se reglaze la timp.

Dacă aveţi nevoie de suport în efectuarea inventarierii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.

Lasă un răspuns