Impozitul pe microîntreprinderi de la 1 Ianuarie 2024

Ȋn contextul noilor reglementări aduse de Legea nr. 296/17.10.2023 şi OUG nr. 115/14.12.2023, dorim să vă reamintim despre schimbările semnificative care vizează impozitarea veniturilor microîntreprinderilor, efective începând cu 1 Ianuarie 2024.

Astfel, începând cu 01 Ianuarie 2024, pentru a beneficia de regimul de impozitare destinat veniturilor microîntreprinderilor, o entitate juridică din Romania trebuie să îndeplinească următoarele condiţii la data de 31 Decembrie a anului fiscal anterior:

 • veniturile obţinute nu trebuie să depăşească 500.000 Euro, echivalentul în lei, calculându-se folosind cursul de schimb valabil la finalul exerciţiului financiar în care au fost înregistrate aceste venituri. Este important de verificat cumulul veniturilor entităţii cu cele ale întreprinderilor legate, conform definiţiilor din recenta OUG nr. 31/29.03.2024. Relaţiile dintre părţi trebuie evaluate la 31 Decembrie 2023;
 • capitalul social este deţinut de persoane fizice sau juridice private, excluzând Statul şi autorităţile locale;
 • nu este în proces de dizolvare, urmat de lichidare, conform înregistrărilor din Registrul Comerţului sau evidenţelor instanţelor judecătoreşti;
 • a realizat venituri de peste 80% din alte surse decât consultanţa şi managementul, cu excepţia consultanţei fiscale, asociate codului CAEN 6920, care include activităţi de contabilitate, audit financiar şi consultanţă fiscală;
 • are cel puţin un salariat angajat cu contract de muncă cu normă întreagă, conform Codului Muncii. Pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate în cursul anului, acestea trebuie să angajeze cel puţin un salariat în termen de 30 de zile de la înregistrarea la Registrul Comerţului. Această cerinţă se consideră îndeplinită şi dacă entitatea are angajaţi cu contracte de muncă cu timp parţial, a căror normă cumulată este echivalentă cu un post cu normă întreagă, sau dacă există contracte de administrare sau mandat cu o remuneraţie minimă egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Ȋn cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. Pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.
 • are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice regimul fiscal al microîntreprinderilor. Dacă aceşti asociaţi/ acţionari deţin participaţii semnificative şi în alte entităţi juridice eligibile pentru regimul de microîntreprindere, trebuie să stabilească până la 31 Martie (pentru anul 2024, respectiv până la 15 Aprilie 2024) care dintre acestea va aplica regimul fiscal de microîntreprindere, celelalte urmând să aplice impozitul pe profit.
 • a depus în termen situaţiile financiare anuale.

Ȋn cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplineşte condiţiile de mai sus, şi/sau nu a depus în termen situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar precedent anului fiscal respectiv, societatea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre aceste condiţii.

Dacă, în decursul unui an fiscal, o microîntreprindere generează venituri care depăşesc 500.000 Euro sau dacă veniturile obţinute din consultanţă şi/sau management (excluzând veniturile din consultanţa fiscală, asociate codului CAEN 6920 – activităţi de contabilitate, audit financiar şi consultanţă fiscală) reprezintă mai mult de 20% din totalul veniturilor, atunci entitatea este obligată să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a înregistrat depăşirea oricăreia dintre aceste limite. Odată cu această schimbare, microîntreprinderea nu mai are opţiunea de a reveni la sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în perioada următoare.

Limita privind veniturile realizate de 500.000 Euro se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, conform OUG nr. 31/2024 publicată pe 29 Martie 2024. Conform acestei ordonanţe o persoană juridică română este legată cu o altă persoană dacă:

 • deţine la o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al acelei persoane juridice române;
 • este deţinută de o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau această altă persoană are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere;
 • o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua persoană juridică. Dacă persoana care deţine titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, se cumulează şi veniturile acestei persoane;
 • are unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi care deţin, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acţionari/asociaţi care desfăşoară şi activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice, fără personalitate juridică, autorizată. Ȋn această situaţie, se cumulează şi veniturile persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice fără personalitate juridică.

De exemplu, în cazul unei societăţi care deţine cel puţin 25% dintr-o altă societate care este microîntreprindere, plafonul de 500.000 Euro se calculează ţinând cont de veniturile ambelor societăţi. Un alt exemplu, dacă un asociat, persoană fizică, deţine cel puţin 25% dintr-o societate şi îşi desfăşoară activitatea şi prin intermediul unui PFA, pentru ca societatea să aplice regimul de impozitare a microîntreprinderilor, în calculul plafonului de 500.000 Euro se consideră atât veniturile obţinute de societate cât şi cele obţinute de persoana fizică prin PFA.

Echipa Nexia ABS vă susţine în acţiunile dumneavoastră, de simplificare a modului de lucru.

Lasă un răspuns