You are currently viewing Momentul efectuării inventarierii anuale a patrimoniului a sosit

Momentul efectuării inventarierii anuale a patrimoniului a sosit

Având în vedere că închiderea de an este foarte aproape, obligativitatea pe care o au companiile în ceea ce priveşte inventarierea patrimoniului revine în activitatea curentă.

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, persoanele juridice au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării sau lichidării cât şi în alte situaţii prevăzute de lege.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. Ȋn vederea efectuării inventarierii, aceste persoane aprobă proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.

Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariaţi proprii, cât şi de către terţi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu aceştia.

Potrivit prevederilor art. 41 pct 2 lit. d) din legea 82/1991 nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la efectuarea inventarierii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 de lei la 5.000 de lei.

Potrivit prevederilor art. 41 pct 2 lit. a) din legea 82/1991 aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 de lei la 4.000 de lei.

Se sancţionează atât neefectuarea inventarierii, între 3000 si 20000 RON (sume aplicabile situaţiilor pe 2023) conform OUG 115/2023, cât şi neexistenţa unei proceduri privind inventarierea, neîntocmirea deciziei de inventariere.

Atenţie! Dosarul de inventariere este foarte solicitat şi în cadrul verificărilor fiscale.

Dacă aveţi nevoie de suport în efectuarea inventarierii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: Nicoleta.Vrăjescu@nexia-abs.com.

#NexiaASB #inventariere #faraamenzi #raportari #conformare

Lasă un răspuns