You are currently viewing Măsuri fiscale fundamentale adoptate în O.G. nr. 16/2022

Măsuri fiscale fundamentale adoptate în O.G. nr. 16/2022

Ordonanţa 16 aduce noi modificări Codului Fiscal, în trei tranşe

a) intra în vigoare în data de 18 Iulie 2022 urmatoarele aspecte:

 1. Categorii multiple de venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice, incluzând şi indemnizațiile pentru îngrijirea bolnavului cu afecțiune oncologică.
 2. Nu sunt considerate venituri de natură salarială cheltuielile cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea altor persoane ce realizează venituri de natură salarială.
 3. Persoanele fizice ce realizează mai multe categorii de venituri extrasalariale depun Declarația unică privind asigurările sociale de sănătate, dacă veniturile estimate depășesc plafoanele prevăzute în legislație.
 4. Dividendele încasate de o societate comercială reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit.

Condiţia este ca acestea să provină de la o societate mamă înmatriculată într-un alt stat membru, persoana juridică română să dețină minim 10% din capitalul social al societății mamă, pe o perioadă continuă de 1 an, calculaț la data plății dividendului.

Astfel, se realizează o extindere a scutirii la impozit pe dividend către orice persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit.

5) Dividendele distribuite, dar neplătite până la finele anului, de către o societate fiică către o societate mamă, sau între orice alte persoane juridice române plătitoare de impozit pe profit, au scadența impozitului pe dividende data de 25 Ianuarie din anul următor.

Nu se datorează impozitul dacă la finele anului persoana juridică beneficiară a dividendelor deține minim 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice plătitoare de dividende, pe o perioadă de 1 an.

6) Cifra de afaceri de 80% din activitatea de construcții,se ia în considerare doar pentru activitatea desfășurată pe teritoriul României.

7) Angajatorii din domeniul construcțiilor, calculează ponderea ținând cont doar de veniturile realizate în anul curent.

Se elimină aplicarea facilității salariale în anul curent dacă în anul anterior s-a realizat o cifră de afaceri din construcții în procent mai mare de 80%.

8) Angajatorii în domeniul agriculturii sau industriei alimentare pot aplica facilități fiscale ținând cont de veniturile realizate în anul curent.

9) Instrucțiunile de completare a declarației 112 vor fi adoptate prin ordin comun al ANAF, Casei de sănătate, Casei de pensii și ANOFM.

10) Persoanele fizice nerezidente, când îndeplinesc condiția de rezidență fiscală de prezență în România mai mult de 183 zile, plătesc impozit pe venit în România pentru veniturile din străinătate.

11) Beneficiază de scutire la plata contribuției de sănătate copii cu vârsta de până la 18 ani, elevii cu vârsta de până la 26 ani și în anumite condiții studenții doctoranzi ce realizează activități didactice.

Dacă venitul realizat este egal cu venitul estimat deja declarat, nu se va mai depune o Declarație unică pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate.

b) intră în vigoare în data de 1 August 2022

Modificările vizează:

1.Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc prin reținere la sursă.

Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea unui barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:
venit brut pana la 10.000 RON inclusiv : 3%;
– între 10.000-66.750 RON inclusive, 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000;
-peste 66.750 RON, 11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 RON;

Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 11.650 lei.

Este o creştere consistentă a impozitului, mai ales în cazul veniturilor mari, deci progresivă.

2.Limitarea aplicarii facilitatilor fiscale in constructii, sectorul agricol si cel alimentar

Începând cu salariile aferente lunii August plafonul venitului până la care se aplică scutirea scade la 10.000 lei (de la 30.000 lei).

Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

3. Accize ad valorem cu aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Astfel:
a) 13% în perioada 1 August 2022 – 31 Martie 2023 inclusiv;
b) 12% în perioada 1 Aprilie 2023 – 31 Martie 2024 inclusiv;
c) 11% în perioada 1 Aprilie 2024 – 31 Martie 2025 inclusiv;
d) 10% începând cu 1 Aprilie 2025.
Acciza specifică exprimată în lei la 1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale.

În perioada 1 August 2022 – 31 Martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei la1.000 de țigarete. (6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.

4. Contribuţii la contractele cu timp parţial

Începând cu veniturile aferente lunii August, calculul contribuţiilor la contractele part time se face la nivelul unui salariu minim brut.

Taxele nu se mai calculează la venitul efectiv din salarii ci la salariul minim brut de 2.550 lei.

Persoanele fizice exceptate sunt în următoarele situații:

a) elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

b) ucenici, de până la 18 ani;

c) au dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară

c) Prevederile care intră în vigoare în data de 1 Ianuarie 2023 sunt fundamentale:

 1. Impozitul pe dividende plătit de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române va fi de 8% având scadenţa data de 25 a lunii următoare.

Se păstrează scutirea de impozit dacă beneficiarul dividendului deține mai mult de 10% din titlurile de participare la plătitorul de dividend, pentru o perioadă mai mare de 1 an.

 • Impozitul pe venitul din dividende distribuit persoanelor fizice, inclusiv nerezidente, va fi de de 8%, aplicabil prin stopaj final la sursă.
 • Se păstrează actualele reglementări privind diurna acordată salariaților, venitul neimpozabil la nivelul de 2,5 ori cel stabilit pentru instituții publice, fără a depășii plafonul de 3 x salariul brut de încadrare.

Suplimentar sumele neimpozabile pentru salariații ce primesc venituri pentru clauza de mobilitate sunt în limita de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Se extind sumele acordate salariatului pentru hrană sau decontarea chiriei când salariatul nu deține locuință, fără ca acestea să fie de natură salarială, într-un procent maxim lunar de 33% din salariul brut.

Acesta va cuprinde și decontarea serviciilor de vacanță, la fondul de pensii administrat privat, abonamente medicale etc.

 • Se majorează salariul ce beneficiază de deducerea de bază la determinarea impozitului pe venit al persoanei fizice. Acesta nu mai este o sumă fixă, ci este salariul minim brut + suma de 2.000 lei.
 • Se reduce plafonul de impozitare prin tranșe de venit la suma de 25.000 Euro, pentru contribuabilii persoane fizice ce desfășoară activități independente impozitate prin normă de venit.

Acele persoane fizice ce au realizat în anul 2022 venituri între 25.000 Euro și până la suma de 100.000 Euro trec la impozitarea veniturilor în sistem real.

 • La impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, se elimină cota forfetară de cheltuieli de 40%, astfel că venitul impozabil este venitul brut.

Există posibilitatea să se opteze pentru impozitarea veniturilor din chirii în sistem real.

 • Pentru persoane fizice ce desfășoară activități și realizează venituri extrasalariale, se introduce un plafon superior ca bază de calcul pentru asigurările sociale obligatorii și contribuția la sănătate de 24 salarii minime brute.

Se poate opta pentru asigurare în sistemul asigurărilor sociale și baza de calcul este de 6 x salariul minim brut.

Pentru persoanele fizice ce realizează venituri extrasalariale:

 • în plafonul cuprins între 12 – 24 x salariul minim brut, baza de calcul a asigurărilor sociale este 12 x salariul minim brut;

 • ce depășesc plafonul de 24 x salariul minim brut, baza de calcul a asigurărilor sociale este 24 x salariul minim brut.

Plafonul este anual, pe fiecare componentă a asigurărilor sociale, respectiv obligația plății contribuției la sănătate sau obligația plății contribuției la asigurările sociale pensii.

 • Microîntreprinderi – scade plafonul venitului la suma de 500.000 Euro şi apare condiția să aibă minim un salariat.

Sunt excluse societățile la care activitatea de consultanță și management conduce la obținerea de venituri de peste 80% din total venituri.

Atenţie ! O persoană fizică poate să dețină mai mult de 25% din capitalul social al unei microîntreprinderi în cel mult 3 societăți.

Altfel, trebuie să se decidă ce societăți trec la plata impozitului pe profit.

Actul normativ poate fi accesat aici ORDONANTA 16 15/07/2022 – Portal Legislativ (just.ro), face referire inclusiv la modul de stabilire al impozitului pe clădiri.

Echipa Nexia ABS vă acordă suport prompt. Contactaţi-ne !

Lasă un răspuns